ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία αναπροσαρμογή την 1 Αυγούστου 2018.

Καλωσήρθατε στο www.privatechefserviceschania.gr.

Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας και ενδεχομένως λοιπών ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από τους παρακάτω Όρους Χρήσης, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν απόλυτα και κάθε απλό επισκέπτη του Ιστοτόπου κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και στην έκταση που μπορούν να τύχουν εφαρμογής, όπου, δε, αναφέρεται ο όρος «χρήση», αυτός περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και την απλή επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα.

 1. Στοιχεία Επιχείρησης

Οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου www.privatechefserviceschania.gr παρέχονται από την επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «[Πλακάκης Γεώργιος]» («Επιχείρηση»). Τα στοιχεία της Επιχείρησής μας έχουν ως ακολούθως :

Εμπορική Επωνυμία : Private Chef Services Chania

Διακριτικός Τίτλος : Πλακάκης Γεώργιος

Νόμιμος Εκπρόσωπος : Πλακάκης Γεώργιος

Έδρα : Χανιά

Τηλέφωνο : +30 6983689252

E-mail :  private.chef.services.chania@gmail.com

ΑΦΜ : 127783435

ΔΟΥ : Χανίων

 1. Αντικείμενο

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η Επιχείρησή μας διαθέτει τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πλατφόρμας www.privatechefserviceschania.gr στους χρήστες του διαδικτύου.

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.privatechefserviceschania.gr.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν.

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

α) «Εμπορικές επικοινωνίες» – όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της Επιχείρησής μας στους πελάτες μας/χρήστες του ιστοτόπου.

β) «Επιχείρηση » – η Επιχείρηση με την επωνυμία Πλακάκης Γεώργιος , που εδρεύει στα Χανιά , οδός Λουτρού 1.

γ) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.privatechefserviceschania.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

δ) «Υπηρεσίες» – οι υπηρεσίες διαδικτυακής εξεύρεσης έμπειρων σεφ (chefs) οι οποίοι θα ετοιμάζουν γεύματα για τους Χρήστες του Ιστοτόπου κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών ή επιλογής τους από τα σχετικά αναρτημένα μενού, καθώς και οι λοιπές  σχετικές υπηρεσίες που αναλύονται κατωτέρω στο παρόν, που παρέχονται από την Επιχείρησή μας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.privatechefserviceschania.gr. Όπου αναγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης «Υπηρεσίες» νοείται το σύνολο των υπηρεσιών που φιλοξενούνται στον Ιστότοπο και προσφέρονται στους Χρήστες. Ειδικότερα, Οι Χρήστες του Ιστοτόπου θα συμπληρώνουν μια φόρμα προτιμήσεων στην οποία θα δύνανται να επιλέξουν κάποια/-ες από τις κάτωθι μέσω του Ιστοτόπου παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • «Private Chef»: Στην εν λόγω υπηρεσία ο Χρήστης δύναται να αιτηθεί να προσέλθει ένας επαγγελματίας σεφ στο χώρο του, προκειμένου να ετοιμάσει άπαξ το επιλεγόμενο από τον Χρήστη μενού.
 • «Personal Chef»: Στην εν λόγω υπηρεσία ο Χρήστης δύναται να αιτηθεί να προσέλθει ένας επαγγελματίας σεφ στο χώρο του, προκειμένου να ετοιμάσει το επιλεγόμενο από τον Χρήστη μενού, αλλά ο σεφ δεν θα εξυπηρετεί το Χρήστη άπαξ αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή περισσότερες της μίας φοράς, ανάλογα με τις ανάγκες του Χρήστη, όπως θα τις συμπληρώσει στη φόρμα προτιμήσεως του Ιστοτόπου.
 • «Cooking Lessons»: Στην εν λόγω υπηρεσία έμπειροι σεφ προσφέρουν μαθήματα μαγειρικής στους Χρήστες, είτε στο χώρο τους είτε σε άλλο καθορισμένο χώρο, σε μενού που συνδιαμορφώνεται από τα μέρη.
 • «Delivery Foods»: Η εν λόγω υπηρεσία συνίσταται σε περίπτωση delivery φαγητού στο χώρο του Χρήστη, η οποία όμως θα λαμβάνει χώρα από τον ίδιο το σεφ που επιμελήθηκε το μενού. Ο σεφ θα λύνει τις απορίες των Χρηστών, θα προτείνει τρόπους σερβιρίσματος, και ευρύτερα θα παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη υπηρεσία από την απλή μεταφορά και παράδοση του φαγητού.
 • «Thematic Events»: Η εν λόγω υπηρεσία συνίσταται στην εκ μέρους της Επιχείρησης οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά γαμήλιων πάρτυ, γενεθλίων κοκ, όπου επαγγελματίες σεφ θα διαμορφώνουν τα μενού ανάλογα με τις προτιμήσεις των Χρηστών.

ε) «Χρήστης» ή «Πελάτης» –  ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που  απλώς επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών του.

στ) «Επαγγελματίας/-ες» – ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με το www.privatechefserviceschania.gr για να παράσχει υπηρεσίες στους Χρήστες μέσω του Ιστοτόπου, με τη διαμεσολάβηση της Επιχείρησης, Οι Επαγγελματίες δεν θα συμβάλλονται σε καμία περίπτωση απευθείας με τους Χρήστες, παρά μόνο με την Επιχείρηση. Επαγγελματίας για τις ανάγκες των παρόντων Όρων μπορεί να θεωρηθεί και η ίδια η Επιχείρηση, η οποία δια των προστηθέντων της παράσχει τις σχετικές Υπηρεσίες. Επαγγελματίες δύνανται να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες σεφ ή νομικά πρόσωπα/επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελματίες σεφ για την παροχή υπηρεσιών εστίασης και λοιπών σχετικών υπηρεσιών.

 1. Υπηρεσίες

Μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας www.privatechefserviceschania.gr η Επιχείρησή μας σάς παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων από έμπειρους επαγγελματίες σεφ. Στα πλαίσια αυτά κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να πληροφορείται και, κατόπιν, να εκτελεί παραγγελίες για την παροχή των παραπάνω Υπηρεσιών, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται.

Η παρουσίαση των Υπηρεσιών επί του Ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες μας για την υποβολή πρότασης κατάθεσης παραγγελιών. Για το λόγο αυτό τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησής μας για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων Υπηρεσιών ή για το άμεσο της εκτέλεσης των παραγγελιών παρά μόνο μέχρι το σημείο που επιτάσσει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Η Επιχείρησή μας έχει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε κατατεθειμένης παραγγελίας μέχρι το χρονικό σημείο της τελικής κατάρτισης της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Στο προκαταρκτικό αυτό στάδιο αφενός η Επιχείρηση δε φέρει καμία συμβατική ή άλλη ευθύνη ή υποχρέωση και αφετέρου ο Χρήστης δεν έχει κανενός είδους δικαίωμα.

Η σύμβαση παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Επιχείρησής μας και του εκάστοτε πελάτη καταρτίζεται κατόπιν (α) επιγραμμικής κατάθεσης από αυτόν σχετικής ολοκληρωμένης παραγγελίας, που επέχει θέση πρότασης και (β) αποδοχής της παραγγελίας αυτής από την Επιχείρησή μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η Επιχείρηση δε φέρει υποχρέωση και δεν εγγυάται την τελική κατάρτιση της κύριας σύμβασης.

Με την κατάρτιση της Σύμβασης η Επιχείρησή μας έχει την υποχρέωση να παρέχει την συμφωνημένη Υπηρεσία εντός της προθεσμίας, που συμφωνείται από τα Μέρη, και ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το τίμημα, όπως αυτό αναγράφεται κατά τη διαδικασία κατάθεσης της καταγγελίας. Σε περίπτωση υπερημερίας του Πελάτη, η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει το τίμημα καθώς και τυχόν αποζημίωση, για τη ζημία που υπέστη από την καθυστέρηση αποπληρωμής.

Για όσες πληροφορίες αναρτάτε στον Ιστότοπό μας έχετε καθήκον αληθείας, ενώ οφείλετε με δική σας πρωτοβουλία να τις διορθώνετε και να τις επικαιροποιείτε σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί.

Η Επιχείρησή μας παρέχει τον Ιστότοπο www.privatechefserviceschania.gr ως έχει υπό την μορφή διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία Χρήστες αναζητούντες παροχή Υπηρεσιών σχετικών με αυτές που παρέχουμε, όπως αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω στους παρόντες όρους, μας υποβάλλουν πρόταση για κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, επιλέγοντας από τα σχετικά αναρτημένα μενού ή επιλέγοντας την παροχή κάποιας εκ των ανωτέρω περιγραφόμενων υπηρεσιών. Η Επιχείρησή μας δεν ελέγχει προκαταβολικά και, συνεπώς, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το αναρτούμενο περιεχόμενο των Χρηστών της ή τρίτων.

 1. Περιεχόμενο

Με τη χρήση του Ιστοτόπου www.privatechefserviceschania.gr αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα δεδομένα, οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα πολυμέσα, οι επικοινωνίες και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να αναρτώνται από τρίτους χρήστες του Ιστοτόπου («Περιεχόμενο»). Η Επιχείρησή μας δεν ελέγχει προκαταβολικά και, συνεπώς, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των χρηστών της ή τρίτων, την ορθότητα ή την νομιμότητα αυτού.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που η Επιχείρησή μας κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ως απαράδεκτο, παράνομο, καταχρηστικό ή με άλλον τρόπο επιβλαβή για τον Ιστότοπό μας, την Επιχείρησή μας καθώς και τα δικαιώματα ή συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων. Αποτελεί πρωταρχική μας δέσμευση ο σεβασμός στα νόμιμα δικαιώματα τρίτων. Αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας προσβάλλονται από Περιεχόμενο, το οποίο έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δεν θα αναρτήσετε/κοινοποιήσετε ή προσθέσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στον Ιστότοπο www.privatechefserviceschania.gr περιεχόμενο, που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η ανάρτηση περιεχομένου, που θίγει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα νόμιμα δικαιώματα της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου ή είναι αντίθετο στα χρηστά ήθη. Επιπλέον, δεν θα αναρτήσετε και δε θα προσθέσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στον Ιστότοπο www.privatechefserviceschania.gr περιεχόμενο, που συνιστά ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία, ιό ή άλλο κακόβουλο κώδικα, λόγο μίσους ή πρόκλησης σε βίαιες πράξεις, απειλητικό ή πορνογραφικό υλικό και, γενικώς, γυμνό, και, σε γενικές γραμμές, δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, για να προβείτε σε παράνομες, παραπλανητικές ή κακόβουλες πράξεις. Επιπροσθέτως, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από πράξεις, που θα μπορούσαν να διακόψουν, να επιβαρύνουν ή να βλάψουν την λειτουργικότητα ή την εμφάνιση του Ιστοτόπου και των επιμέρους συστατικών του μερών.

Για οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτάτε ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο συμπεριλαμβάνετε στον Ιστότοπο www.privatechefserviceschania.gr, το οποίο επιδέχεται δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, με την παρούσα μας παραχωρείτε μια ατελή, μη – αποκλειστική, πλήρως μεταβιβάσιμη, επιδεχόμενη μίσθωσης, παγκόσμια άδεια να προβαίνουμε σε χρήση του εν λόγω Περιεχομένου κατά την διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του εκμετάλλευσης.

 1. Δικαιώματα της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, τον Ιστότοπο του με ή χωρίς πρότερη ενημέρωση του Χρήστη και των Επαγγελματιών και αμφότεροι αποδέχονται πως οι ίδιοι ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί προς το www.privatechefserviceschania.gr οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Περαιτέρω, η Επιχείρησή μας δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών της χωρίς προειδοποίηση. Δεδομένου δε πως τα αιτήματα των χρηστών του Ιστοτόπου για την παροχή Υπηρεσιών αποτελούν προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς παροχής Υπηρεσιών από την Επιχείρησή μας, η Επιχείρησή μας ενδέχεται να μην κάνει δεκτό κάποιο τέτοιο αίτημα χωρίς να υπέχει ευθύνη και χωρίς να απαιτείται να παρέχει δικαιολόγηση για την μη αποδοχή αυτού.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στον Ιστότοπο και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο της Επιχείρησης. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο της Επιχείρησης μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά και να παρακολουθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση και σε περίπτωση που τη θεωρεί πλαστή ή ανάρμοστη να διαγράφει την αξιολόγηση και τα σχετικά σχόλια, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα της επιλογής της («Επαγγελματίες» και έτερα τρίτα πρόσωπα-συνεργάτες) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Επιχείρηση δύναται να βιντεοσκοπεί/φωτογραφίζει τους χώρους των εκδηλώσεων και τον τρόπο παροχής της Υπηρεσίας για προωθητικούς/εμπορικούς σκοπούς, ο δε Χρήστης δηλώνει δια της αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί να λάβει χώρα φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση από την Επιχείρηση, οφείλει να ενημερώνει την Επιχείρηση τουλάχιστον προ δύο (2) εργάσιμων ημερών προ της παροχής της Υπηρεσίας.

7.Αμοιβή – Τρόποι Πληρωμής

Με την παροχή των παραγγελλόμενων Υπηρεσιών και την καταβολή από πλευράς του Πελάτη του σχετικού αντιτίμου η εκτέλεση της Σύμβασης ολοκληρώνεται. Μετά την παροχή των Υπηρεσιών η Επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη απέναντι στον Χρήστη και ο Χρήστης παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης έναντι της Επιχείρησης.

Η παροχή Υπηρεσιών στους Χρήστες μέσω του Ιστοτόπου μας γίνεται κατόπιν πληρωμής του ανάλογου αντιτίμου στην Επιχείρησή μας με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Οι τιμές που αναγράφονται εντός του Ιστοτόπου αποτελούν το ακριβές αντίτιμο για την παροχή των κατά περίπτωση Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Για τη διευκόλυνσή σας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την εκτέλεση των παραγγελιών σας η Επιχείρησή μας σας παρέχει δύο διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, αφήνοντας στη διακριτική σας ευχέρεια την επιλογή του πιο κατάλληλου για την κάθε παραγγελία σας :

 1. Επιγραμμικά (online) με τη χρήση πιστωτικής κάρτας – Το κατάστημα μας συνεργάζεται με αναγνωρισμένο και αδειοδοτημένο στην Ελλάδα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τη χρέωση των πιστωτικών καρτών των πελατών μας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης από τον Ιστότοπό μας στην σχετική  ιστοσελίδα του ιδρύματος, όπου σε ασφαλή σύνδεση μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο έχετε την εγγύηση ασφαλούς μετάδοσης των δεδομένων σας από την ίδια την Τράπεζα ενώ εμείς δεν μαθαίνουμε καν το αριθμό της κάρτας σας.
 2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό – Εφόσον δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για την εξόφληση της παραγγελίας σας μπορείτε να κάνετε κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιχείρησής μας : [ GR13 0172 7580 0057 5809 0893 376  /
  name: Plakakis  George  / Piraeus Bank ]. Μόλις κάνετε την κατάθεση θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά (με την αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικής επιστολής), προκειμένου να προχωρήσουμε στην παροχή της Υπηρεσίας.

Με την αποδοχή της πρότασης για παροχή της Υπηρεσίας η μεταξύ μας σύμβαση παροχής υπηρεσιών ολοκληρώνεται και η Επιχείρησή μας έχει υποχρέωση να σας παράσχει τη σχετική Υπηρεσία με τη βοήθεια των συνεργαζόμενων Επαγγελματιών, ενώ εσείς υποχρεούστε να καταβάλλετε το συμφωνηθέν αντίτιμο. Οι Χρήστες θα καταβάλλουν το αντίτιμο ως εξής: θα προκαταβάλλουν μέρος της συνολικής αμοιβής που θα ανέρχεται σε ποσό ογδόντα πέντε ευρώ (85€), προκειμένου να γίνει η επιβεβαίωση της κράτησης, ενώ το υπολειπόμενο ποσό θα το καταβάλλουν μόλις τους παρασχεθεί η επιλεγόμενη Υπηρεσία. Ειδικά για την υπηρεσία «Personal Chef» οι Χρήστες θα καταβάλλουν επιπλέον της ανωτέρω προκαταβολής και ποσό σαράντα πέντε ευρώ (45€) ανά ημέρα με ελάχιστη χρέωση δύο (2) ημερών. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθεί μία Υπηρεσία εξαιτίας μη καταβολής του σχετικού αντιτίμου ή της προκαταβολής ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, η Επιχείρησή μας δεν φέρει καμία υποχρέωση προς τούτο απέναντί σας.

Πέραν της ανωτέρω συμφωνηθείσας αμοιβής, ο Χρήστης δύναται να επιλέγει, ανάλογα με την παρεχόμενη Υπηρεσία, και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τον οποίο θα υπομισθώνει από την Επιχείρηση. Το κόστος του εξοπλισμού αναλύεται στον τιμοκατάλογο της Επιχείρησης τον οποίο θα βρείτε εδώ και εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων καθώς και από τη χιλιομετρική απόσταση. Ο εξοπλισμός μετά την υπεκμίσθωση θα πρέπει να επιστραφεί στην άριστη κατάσταση που παραχωρήθηκε εντός δύο ημερών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας στον εξοπλισμό ή υπερημερίας κατά την επιστροφή του, επιβαρύνεστε με άμεση αντικατάσταση ή
την πληρωμή αυτού, στην τιμή που ορίζει ο συνεργαζόμενος προμηθευτής – έμπορος μας, ήτοι ο κύριος του εξοπλισμού, χωρίς καμία ανάμειξη της Επιχείρησής μας.

 1. Υπαναχώρηση

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση παροχής της Υπηρεσίας εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης αυτής. Ως ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία αποστολής αποδοχής της παραγγελίας του Χρήστη από την Επιχείρησή μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την εκκίνηση της παροχής της Υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση αυτού. Ως εκκίνηση της παροχής της Υπηρεσίας ορίζονται οι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την μετάβαση του προσωπικού μας στην έδρα του Χρήστη, δεδομένης της κατά τις ώρες αυτές εκκίνησης της εκτέλεσης της Υπηρεσίας, ήτοι της παρασκευής των απαραίτητων αναλώσιμων, που απαιτούνται για την έγκαιρη παροχή της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης εντός πέντε (5) ημερών πριν από την εκκίνηση της παροχής της Υπηρεσίας, ο Χρήστης του Ιστοτόπου καταβάλλει στην Επιχείρησή μας την προκαταβολή για την παροχή της Υπηρεσίας ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες στις οποίες έχει προβεί η Επιχείρηση μέχρι την υποβολή της υπαναχώρησης, ήτοι την παραγγελία των απαραίτητων αναλώσιμων και εξοπλισμού, που απαιτούνται για την παροχή της Υπηρεσίας.

Η υπαναχώρηση λαμβάνει χώρα εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail επικοινωνίας της Επιχείρησης.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης που λαμβάνει χώρα από τον Επαγγελματία, ο Χρήστης θα ενημερώνεται αμελλητί και θα του επιστρέφεται η προκαταβολή εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τόσο η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου www.privatechefserviceschania.gr και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα κείμενα, τα γραφικά, τον ήχο, την εικόνα, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησής μας και προστατεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό, Κοινοτικό και διεθνές δίκαιο διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Ουδέν περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού δεν επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Για τυχόν χορήγηση τέτοιας άδειας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στο [ conctact@privatechefsc.com ]. Επιπρόσθετα, τα όποια γραφικά, λογότυπα, εικόνες, η διεπαφή (interface) και η όλη παρουσίαση (look & feel) του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με προϊόντα / υπηρεσίες, που δεν παρέχονται από την Επιχείρηση, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ’ ελάχιστο σύγχυση του καταναλωτικού κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής του περιεχομένου του www.privatechefserviceschania.gr, εφ΄ όσον είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή ή β) τη νόμιμη χρήση, ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, και δεν έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία.

Σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι δικαιώματά σας έχουν τύχει μεταχείρισης, που δύναται να συνιστά προσβολή, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 1. Άδεια Χρήσης

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης η Επιχείρησή μας σας παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να κάνετε χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, δίχως να παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής μας ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας βάσεων δεδομένων, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας δεν παρέχεται ρητώς σε εσάς με τους παρόντες όρους διατηρείται στην πλήρη κυριότητά της Επιχείρησής μας ή τυχόν τρίτων κατόχων αυτού.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του Ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots” ή “spiders” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων ή άλλες χωρίς την ρητή και γραπτή άδειά μας. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Απαγορεύεται επιπλέον η χρήση meta tags ή άλλων παρόμοιων τεχνικών «κρυμμένου κειμένου», που να αποτελούνται από ή να εμπεριέχουν την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης.

Με την παρούσα άδεια χρήσης δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα σε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε συλλογή και χρήση αγγελιών ή/και οποιωνδήποτε άλλων καταχωρήσεων, σε οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε καταφόρτωση ή αντιγραφή των πληροφοριών του Ιστοτόπου μας για εμπορική ή μη χρήση, καθώς και σε οποιαδήποτε χρήση με πρακτικές data mining, robots, ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής. Αν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους όρους, η παρούσα άδεια χρήσης θα τερματίζεται αυτομάτως και χωρίς πρότερη ειδοποίηση από εμάς.

 1. Φόρμα παροχής υπηρεσιών

Αν επιθυμείτε να σας παρασχεθούν οι προβλεπόμενες στον Ιστότοπό μας Υπηρεσίες και να λαμβάνετε αυτές στην πληρότητά τους, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα παροχής υπηρεσιών με όλες τις εκεί αιτούμενες πληροφορίες, καθώς και να καταβάλλετε μέρος της αμοιβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.

Μόνο οι Χρήστες που έχουν συμπληρώσει προσηκόντως τη σχετική φόρμα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του www.privatechefserviceschania.gr. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι το www.privatechefserviceschania.gr διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την έγκριση της Υπηρεσίας, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, δύναται να απορρίπτει αιτήματα για παροχή Υπηρεσιών.

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί οπτικό υλικό (φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις κοκ) από το χρόνος παροχής των υπηρεσιών για προωθητικούς/διαφημιστικούς και άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεση των Χρηστών. Για να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας παρακαλούμε όπως επιλέξετε ότι δέχεστε να ληφθεί υλικό και να γίνει χρήση αυτού, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παροχής υπηρεσιών.

Στην ίδια φόρμα, και στις εκδηλώσεις που αυτό προσήκει, είναι δυνατό να επιλέγει ο Χρήστης την χρονομίσθωση εξοπλισμού και τραπεζοκαθισμάτων υπό τους εκτιθέμενους όρους και προϋποθέσεις.

Ο Χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για τις πληροφορίες που εισάγει στη σχετική φόρμα. Στην περίπτωση που κάποιος Χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που υπέβαλλε στη φόρμα, θα πρέπει να απευθυνθεί στο www.privatechefserviceschania.gr, στα κατωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι στους Χρήστες μας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που εισάγονται στη σχετική φόρμα είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές ή απατηλές.

Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας για τον τερματισμό της παροχής υπηρεσιών σε εσάς σε περίπτωση που παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης.

 1. Ευθύνη Χρηστών

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχετε δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η Επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας, φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

Ο Χρήστης έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών και των υποδείξεων προς την Επιχείρηση σε σχέση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες καθώς και στο αποτέλεσμα που τέτοιες πληροφορίες ή/και υποδείξεις έχουν στην παροχή των Υπηρεσιών. Η Επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ότι το αποτέλεσμα από την παροχή των τεχνικών υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείμενο της κύριας σύμβασης, θα καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Χρήστη πέραν των όσων ρητώς συμφωνούνται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών.

 1. Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Επιχείρησής μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της Επιχείρησής μας, όπως αυτό είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο www.privatechefserviceschania.gr, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειάς μας.

Ο Ιστότοπος www.privatechefserviceschania.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Επιχείρησης και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η Επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους Χρήστες του www.privatechefserviceschania.gr σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας στέλνοντας ηλεκτρονική επιστολή στο [ contact@privatechefsc.com ].

 1. Διαφημίσεις

Ο Ιστότοπος www.privatechefserviceschania.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Η Επιχείρηση δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

 1. Αποποίηση Ευθύνης

Ο Ιστότοπος καθώς και η περιγραφή των Υπηρεσιών προς παραγγελία παρέχονται στους Χρήστες ως έχουν χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση για την ακρίβεια, την ορθότητα, τη λειτουργικότητα ή την καταλληλότητά τους. Η χρήση του Ιστοτόπου και η κατάθεση παραγγελιών από τους πελάτες μας γίνεται ελευθέρως, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη ως προς την καταλληλότητα των παραγγελλόμενων Υπηρεσιών σε σχέση με τις ανάγκες τους. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την διατήρηση της ορθότητας και της εγκυρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας.

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Επιχείρησή μας αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το Ελληνικό δίκαιο η Επιχείρηση αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την παραγγελία ή την παροχή των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ανακύπτει οποιαδήποτε ευθύνη της Επιχείρησης προς αποζημίωση, το ανώτατο ύψος της αποζημίωσης ανά περιστατικό καθορίζεται στο ποσό των 100€.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση της Σύμβασης που αποδίδονται σε συνθήκες, για τις οποίες δεν φέρει υπαιτιότητα ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πέραν των δέκα (10) ημερών, κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως.

 1. Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς. Στα πλαίσια αυτά η Επιχείρησή μας θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς εσάς μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας, η Επιχείρησή μας θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και, ει δυνατόν, ικανοποίηση των αιτημάτων του.

   19. Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησης και Χρηστών – πελατών μας σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου, την πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτυακού καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου www.privatechefserviceschania.gr ή σε σχέση με τα παραπάνω, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 1. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε προς την Επιχείρησή μας ως ακολούθως :

Επωνυμία Επιχείρησης
Πλακάκης Γεώργιος

Οδός Λουτρού 1

ΤΚ 73100, πόλη Χανιά

Ελλάδα

Τηλ.: +30 6983689252

email: contact@privatechefsc.com

21. Τελικές διατάξεις

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν το www.privatechefserviceschania.gr δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή του το www.privatechefserviceschania.gr βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

Η σύμβαση με το www.privatechefserviceschania.gr αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Χρήστη και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν το www.privatechefserviceschania.gr και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση του Ιστότοπου του www.privatechefserviceschania.gr, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Χρήστης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών.

Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας, διαμεσολάβησης ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

Εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στους παρόντες Όρους Χρήσης, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.