ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

α/ Η Επιχείρηση με την επωνυμία Πλακάκης Γεώργιος_____ (Τηλ.: +30 6983689252___, e-mail : private.chef.services.chania__@gmail.com___, ΑΦΜ 127783435___, ΔΟΥ Χανίων___), η οποία είναι εγκατεστημένη και εδρεύει στην Ελλάδα, στην _Λουτρού 1___ Χανίων , ___, διατηρεί τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου www.privatechefserviceschania.gr και εκπροσωπείται νόμιμα, αναζητά εξειδικευμένους σεφ προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ιστότοπο αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης www.privatechefserviceschania.gr («Ιστότοπος») καθώς και ενδεχομένως από τις σχετικές εφαρμογές («applications») ιδιοκτησίας της.

β/ Εφόσον οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα Σύμβαση, καθώς και στους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, δύναται να εγγραφεί και να παράσχει εφεξής τις υπηρεσίες του στην Επιχείρηση και τους Πελάτες αυτής, υπό τους εδώ εκτιθέμενους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.

γ/Ο Συνεργάτης οφείλει να είναι επί σειρά ετών επαγγελματίας σεφ, να εξειδικεύεται στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και δηλώνει πως έχει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για την κάλυψη των ειδικότερων αναγκών της Επιχείρησης, όπως προβλέπονται με την παρούσα Σύμβαση. Συνεργάτης για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης δύναται να είναι μόνο επαγγελματίας μάγειρας (σεφ) ή νομικό πρόσωπο/επιχείρηση που απασχολεί κατ’ επάγγελμα επαγγελματίες σεφ για την παροχή υπηρεσιών εστίασης.

δ/ Κάθε παροχή Υπηρεσιών μέσω του παραπάνω Ιστοτόπου διέπεται από το παρόν κείμενο και τις ηλεκτρονικές φόρμες που συμπληρώνει ο Συνεργάτης καθώς και από τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου. Συγκεκριμένα, οι Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου, που βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπό μας και διέπουν την χρήση αυτού, όπως ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει που να καθορίζει τις σχέσεις των μερών αναφορικά με το σκοπό της Σύμβασης, τυχόν δε υφισταμένη καταργείται.

ε/ Για τη σύναψη της Σύμβασης ο Συνεργάτης κάνει εγγραφή στον Ιστότοπο και αντιστοίχως συναινεί να λαμβάνει ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την Επιχείρηση σε σχέση με αυτή. Κάθε ηλεκτρονική δήλωση βούλησης που αποστέλλεται στο πλαίσιο της Σύμβασης έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ και δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης από τον Συνεργάτη για το λόγο ότι τελέστηκε ηλεκτρονικά. Κατά τη σύναψη της Σύμβασης ο Συνεργάτης έχει την υποχρέωση να πράττει όπως επιβάλλει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Επιπλέον, έχει το καθήκον αληθείας για όσες προσωπικές ή μη πληροφορίες παρέχουν καθώς και την υποχρέωση και ευθύνη διατήρησης της εμπιστευτικότητας του προσωπικού τους κωδικού και λογαριασμού.

στ/ Κατόπιν των παραπάνω ο Συνεργάτης αποδέχεται όπως παράσχει εφεξής τις υπηρεσίες του στην Επιχείρηση υπό καθεστώς ανεξάρτητων υπηρεσιών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.

Ενόψει των ανωτέρω εισαγωγικών παρατηρήσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν τα κάτωθι:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. Η Επιχείρηση, διατηρεί τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου www.privatechefserviceschania.gr («Ιστότοπος») προοριζόμενου, μεταξύ άλλων, για την παροχή των κάτωθι μέσω του Ιστοτόπου Υπηρεσιών στους Χρήστες αυτού:

 1. «Private Chef»: Στην εν λόγω υπηρεσία ο Χρήστης δύναται να αιτηθεί να προσέλθει ένας επαγγελματίας σεφ στο χώρο του, προκειμένου να ετοιμάσει άπαξ το επιλεγόμενο από τον Χρήστη μενού.
 2. «Personal Chef»: Στην εν λόγω υπηρεσία ο Χρήστης δύναται να αιτηθεί να προσέλθει ένας επαγγελματίας σεφ στο χώρο του, προκειμένου να ετοιμάσει το επιλεγόμενο από τον Χρήστη μενού, αλλά ο σεφ δεν θα εξυπηρετεί το Χρήστη άπαξ αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή περισσότερες της μίας φοράς, ανάλογα με τις ανάγκες του Χρήστη, όπως θα τις συμπληρώσει στη φόρμα προτιμήσεως του Ιστοτόπου.
 3. «Cooking Lessons»: Στην εν λόγω υπηρεσία έμπειροι σεφ προσφέρουν μαθήματα μαγειρικής στους Χρήστες, είτε στο χώρο τους είτε σε άλλο καθορισμένο χώρο, σε μενού που συνδιαμορφώνεται από τα μέρη.
 4. «Delivery Foods»: Η εν λόγω υπηρεσία συνίσταται σε περίπτωση delivery φαγητού στο χώρο του Χρήστη, η οποία όμως θα λαμβάνει χώρα από τον ίδιο το σεφ που επιμελήθηκε το μενού. Ο σεφ θα λύνει τις απορίες των Χρηστών, θα προτείνει τρόπους σερβιρίσματος, και ευρύτερα θα παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη υπηρεσία από την απλή μεταφορά και παράδοση του φαγητού.
 5. «Thematic Events»: Η εν λόγω υπηρεσία συνίσταται στην εκ μέρους της Επιχείρησης οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά γαμήλιων πάρτυ, γενεθλίων κοκ, όπου επαγγελματίες σεφ θα διαμορφώνουν τα μενού ανάλογα με τις προτιμήσεις των Χρηστών.

1.2. Ο Συνεργάτης αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δύναται να παράσχει τις σχετικές Υπηρεσίες υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης στους αντισυμβαλλόμενους Χρήστες της Ιστοτόπου. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης θα δύναται να αναρτά στον Ιστότοπο της Επιχείρησης ολοκληρωμένα μενού ή λοιπές προαναφερθείσες Υπηρεσίες, τα οποία δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι μπορεί να παράσχει στους Χρήστες όταν του ζητηθεί. Όταν ο Χρήστης επιλέξει μέσω του Ιστοτόπου μια Υπηρεσία παρεχόμενη από τον Συνεργάτη, ο Συνεργάτης θα ενημερώνεται αμελλητί και δύναται να απορρίψει την παροχή της εντός 2 ωρών, άλλως θεωρείται ότι αποδέχθηκε.

1.3. Ο Συνεργάτης παρέχει τις Υπηρεσίες, με ανεξάρτητο τρόπο, αναπτύσσοντας την προσωπική του πρωτοβουλία και δημιουργικότητα. Εντούτοις, υποχρεούται να εκτελέσει την Υπηρεσία έτσι, ώστε αυτή να είναι ολοκληρωμένη, άρτια και σύμφωνη με τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές και αφετέρου να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές και εμπορικές ανάγκες της Επιχείρησης, όπως αυτές θα καθορίζονται από την ίδια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

1.4. Ο Συνεργάτης έχει την υποχρέωση να παράσχει την Υπηρεσία, όποτε του ζητείται καθώς να συνεργάζεται με τα στελέχη της Επιχείρησης, όποτε του ζητείται, με σκοπό την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση της Υπηρεσίας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

2.1. Στο πλαίσιο της Σύμβασης ο Συνεργάτης αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις απέναντι στην Επιχείρηση :

 • Την αποδοχή και παροχή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις πληροφορίες που ο ίδιος αναρτά στον Ιστότοπο, στον ορισθέντα χρόνο. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας περιγράφονται με ακρίβεια, τόσο λεκτικά όσο και οπτικά, εντός του Ιστοτόπου από το Συνεργάτη. Η Επιχείρηση δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για την πληρότητα ή μη της περιγραφής.
 • Την καταβολή προμήθειας στην Επιχείρηση σύμφωνα με τον πίνακα χρεώσεων της Επιχείρησης ανά Υπηρεσία, που είναι αναρτημένος στον Ιστότοπο. Η καταβολή θα γίνεται με την αποδοχή της πρότασης του Χρήστη και επομένως πριν λάβει χώρα η παροχή της Υπηρεσίας.
 • Την ακριβόχρονη παροχή των Υπηρεσιών στο επίπεδο ποιότητας που ζητείται από την Επιχείρηση και τους Χρήστες.
 • Την παροχή των Υπηρεσιών με τρόπο άρτιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.
 • Την παροχή των Υπηρεσιών με τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των λειτουργικών και εμπορικών αναγκών της Επιχείρησης.
 • Την παροχή των Υπηρεσιών, όπως επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, χωρίς να προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες με το σκοπό της Σύμβασης.
 • Περαιτέρω, ο Συνεργάτης οφείλει να αποζημιώνει πλήρως την Επιχείρηση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία την οποία υπέστη καθώς και για την ηθική της βλάβη ή προσβολή της προσωπικότητάς και της φήμης της λόγω πλημμελούς παροχής Υπηρεσιών από τον ίδιο ή αδυναμίας παροχής τους.
 • Ακόμη, ο Συνεργάτης οφείλει να μην συνάπτει συμβάσεις με Χρήστες του Ιστοτόπου απευθείας, χωρίς τη διαμεσολάβηση του Ιστοτόπου.
 • Κατά την παροχή των Υπηρεσιών, ο Συνεργάτης οφείλει να φορά ποδιά, ως μέρος της στολής εργασίας του, η οποία θα φέρει υποχρεωτικά το λογότυπο της Επιχείρησης, εφόσον του έχει παρασχεθεί τέτοια. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται ο Συνεργάτης να φορά ποδιά ή οποιοδήποτε μέρος της στολής εργασίας με λογότυπο ανταγωνιστικής επιχείρησης. Ειδικά για την υπηρεσία “cooking lessons”, ο Συνεργάτης οφείλει να δίνει ποδιές με το λογότυπο της Επιχείρησης και στους πελάτες αυτής. Εφόσον τέτοιες του έχουν παρασχεθεί από την Επιχείρηση. .Κατ’ εξαίρεση, Συνεργάτες εγγεγραμμένοι σε επιχειρήσεις που διατηρούν πάγια συνεργασία με την Επιχείρηση με προμήθεια (π.χ. ξενοδοχεία κοκ) θα δύνανται να φορούν ποδιά με κύριο λογότυπό αυτό της επιχείρησης κύριας απασχόλησής τους και με αναγραφόμενο τίτλο “partner” και δευτερεύον το λογότυπο της Επιχείρησης.
 • Ο Συνεργάτης υποχρεούται να παραδίδει στους πελάτες της Επιχείρησης οτιδήποτε τυχόν δοθεί από την Επιχείρηση προς αυτούς, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάποιο ενθύμιο-σουβενίρ.
 • Ο Συνεργάτης παράσχει δια του παρόντος την συναίνεσή του στην Επιχείρηση να βιντεοσκοπεί/φωτογραφίζει εφόσον το επιθυμεί το χώρο της εκδήλωσης, τον ίδιο, καθώς και τα σχετικά με την παρεχόμενη Υπηρεσία, εφόσον έχει λάβει τη συγκατάθεση των Χρηστών. Οι εν λόγω φωτογραφήσεις/βιντεοσκοπήσεις θα χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση για προωθητικούς/διαφημιστικούς σκοπούς.
 • Ο Συνεργάτης δύναται να υπομισθώνει ο ίδιος από την Επιχείρηση τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την παροχή της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που προσαρτάται εδώ. Μετά την παροχή της Υπηρεσίας, ο εξοπλισμός θα πρέπει να επιστραφεί στην αρχική άριστη κατάσταση που παραδόθηκε εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι ευθύνεται ο ίδιος για οποιαδήποτε ζημία του εξοπλισμού και οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάστασή του ή αποζημίωση του προμηθευτή-κυρίου του εξοπλισμού, στην τιμή που ορίζει ο συνεργαζόμενος προμηθευτής-κύριος, χωρίς καμία ανάμειξη της Επιχείρησης. Σε περίπτωση παρακράτησης του εξοπλισμού πέραν των δύο (2) εργάσιμων ημερών από το χρόνο παροχής της Υπηρεσίας, η επιβάρυνση του Συνεργάτη ανέρχεται σε 30,00 ευρώ / ημέρα, ποσό το οποίο ο ίδιος συνομολογεί ότι είναι εύλογο.

2.2. Ο Συνεργάτης δηλώνει ρητώς και εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του και θα εκτελεί τις υποχρεώσεις του από τη Σύμβαση με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο, τηρώντας υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ποιότητας και σε αντιστοιχία με τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές.

2.3. Απαγορεύεται στον Συνεργάτη να κάνει οποιαδήποτε χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, των Έργων Διανοίας, των Εφευρέσεων, των Σημάτων, των Σχεδίων ή Υποδειγμάτων, της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Απορρήτων της Επιχείρησης προς όφελος οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης ή δικό του.

2.4. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να αποφεύγει κάθε βλαπτική ενέργεια σε βάρος της Επιχείρησης, όπως ιδίως να αποφεύγει οποιαδήποτε παράλληλη συνεργασία με επιχειρήσεις ανταγωνιστικές προς την Επιχείρηση, οποιαδήποτε ενέργεια ανταγωνισμού και γενικώς κάθε ενέργεια ή παράλειψη που θίγει αθεμίτως τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της Επιχείρησης.

2.5. Ο Συνεργάτης υπέχει υποχρέωση μυστικότητας απέναντι στην Επιχείρηση και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται να κάνει χρήση για ανταγωνιστικούς σκοπούς της τεχνογνωσίας και των εμπορικών απορρήτων της Επιχείρησης είτε δι’ εαυτού είτε στα πλαίσια συμβατικής σχέσης με ανταγωνιστική επιχείρηση. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι γνώσεις και οι εμπειρίες, που αποκόμισε ο Συνεργάτης από την παροχή των Υπηρεσιών και οι οποίες δεν συνιστούν εμπορικά απόρρητα της Επιχείρησης αλλά εκδηλώσεις των προσωπικών ή επαγγελματικών του ικανοτήτων. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, ο Συνεργάτης απαγορεύεται να αποκαλύπτει σε τρίτους και να κάνει χρήση των εμπορικών απορρήτων και της τεχνογνωσίας της Επιχείρησης, έχει όμως το δικαίωμα να μεταχειρίζεται κατά το δοκούν στην αγορά τις γνώσεις και την εμπειρία, που αποκομίζει από την παροχή των Υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης.

2.6. Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να προβαίνει με οποιοδήποτε μέσο σε διαφήμιση ή οποιουδήποτε άλλου είδους προβολή για εμπορικούς σκοπούς σε τρίτους της παροχής των Υπηρεσιών προς την Επιχείρηση ή/και της παρούσας συμβατικής του σχέσης με αυτή χωρίς να έχει προηγουμένως λάβει την έγγραφη συγκατάθεση της Επιχείρησης. Κατ’ εξαίρεση, ο Συνεργάτης έχει το δικαίωμα να κάνει αναφορά στην συνεισφορά του στην παροχή των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε εμπορική προβολή των υπηρεσιών και των ικανοτήτων του σε τρίτα μέρη.

3. ΑΜΟΙΒΗ

3.1. Ο Συνεργάτης θα καθορίζει ελεύθερα την τιμή για την υπηρεσία του κατ’ άτομο, η οποία όμως δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπολείπεται των δέκα (10€)/άτομο. Από τη συνολική του αμοιβή, ο Συνεργάτης οφείλει να προκαταβάλλει στην Επιχείρηση ένα ποσοστό ως προμήθεια, με βάση τον πίνακα χρεώσεων ανά υπηρεσία που προσαρτάται στο παρόν κείμενο.

3.2. Η ως άνω συμφωνημένη Αμοιβή θα καταβάλλεται ως ακολούθως: με την αποδοχή της Υπηρεσίας από τον Συνεργάτη, η Επιχείρηση θα λαμβάνει το εκάστοτε αντίτιμο από τους Χρήστες του Ιστοτόπου και θα του το καταβάλλει εντός _30_ εργάσιμων ημερών, παρακρατώντας το ποσό που αντιστοιχεί στην προμήθειά της. Σε περίπτωση ακύρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας από το Χρήστη του Ιστοτόπου σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, η προκαταβολή που κατέβαλε ο Συνεργάτης του επιστρέφεται πλήρως εντός _30_ εργάσιμων ημερών.

3.3. Η Αμοιβή θα αποτελεί το συνολικό και αποκλειστικό αντίτιμο για την εκτέλεση των Υπηρεσιών από τον Συνεργάτη και πέραν αυτής δεν θα υπάρχει καμία περαιτέρω οφειλή του Συνεργάτη από τη Σύμβαση. Ειδικότερα, τα Συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αλλά σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και ως εκ κανένα μέρος δεν έχει καμία υποχρέωση για την καταβολή πάσης φύσεως μισθών, εργοδοτικών εισφορών, επιδομάτων και προσαυξήσεων από οποιαδήποτε αιτία όπως, ενδεικτικά, εισφορών ΙΚΑ, επιδομάτων αδείας, Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, αμοιβές υπερεργασίας ή υπερωρίας κ.λπ, παραιτούνται δε με το παρόν ρητώς και ανεπιφυλάκτως από οποιαδήποτε σχετική απαίτηση.

3.4. Άλλοι φόροι πλην ΦΠΑ, τέλη, δασμοί, πρόστιμα, παρακρατήσεις φόρου κλπ, θα καταβάλλονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

3.5. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν και αποδέχονται ότι η ως άνω αμοιβή είναι εύλογη και δίκαιη σε σχέση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.

3.6. Σε περίπτωση ακύρωσης της παροχής της Υπηρεσίας εκ μέρους του Συνεργάτη, η παρακρατηθείσα Αμοιβή της Επιχείρησης δεν επιστρέφεται, χωρίς να αποκλείεται και η αναζήτηση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής της ζημίας ή αποκατάσταση ηθικής της βλάβης.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

4.1. Η διάρκεια της Σύμβασης άρχεται με την υπογραφή της. Εφόσον ο Συνεργάτης επιθυμεί την λήξη της παρούσας συμβατικής σχέσης, οφείλει να υποβάλλει το σχετικό αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ____contact@privatechefsc.com______ και θα αποδεσμεύεται μετά τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο λήψης της αίτησης.

4.2. Ο Συνεργάτης προβαίνει στην ακριβόχρονη παράδοση του ανάλογα με τα αιτήματα των Χρηστών στον Ιστότοπο της Επιχείρησης.

4.3. Η Επιχείρηση δύναται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς σπουδαίο λόγο προ δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

4.4. Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου για την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει εγγράφως, τα δε αποτελέσματα της καταγγελίας στην περίπτωση αυτή επέρχονται άμεσα. Σπουδαίος λόγος υφίσταται ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Υπαίτια αθέτηση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος για την παροχή Υπηρεσιών σε συγκεκριμένο χρόνο. Σημειώνεται δε ότι ο Συνεργάτης έχει λάβει γνώση ότι στους Πελάτες θα δίδεται φόρμα αξιολόγησης σχετικά με την εκ μέρους του παροχή των Υπηρεσιών. Επομένως, αρνητικές κριτικές θεωρείται ότι συνιστούν πλημμελή εκπλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και άρα υπαίτια αθέτηση της συμβατικής υποχρέωσης του Συνεργάτη, και επομένως δίδεται στην Επιχείρηση δικαίωμα άμεσης καταγγελίας για το λόγο αυτό.
 • Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πάψει η λειτουργία της Επιχείρησης ή η λειτουργία του Ιστοτόπου αυτής.
 • Όπου αλλού προβλέπεται από τη Σύμβαση δικαίωμα καταγγελίας Συμβαλλόμενου Μέρους.

4.5. Κάθε καταγγελία πρέπει να γίνεται εγγράφως. Η αποστολή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) πληροί τους όρους της έγγραφης καταγγελίας.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1. Ο Συνεργάτης εγγυάται ότι κατέχει τα εξής τουλάχιστον προσόντα, που συμφωνούνται ως απολύτως αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών του, όπως προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση :

 • Κατάλληλες γνώσεις για την παροχή των Υπηρεσιών
 • Ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα.
 • Σωστό χρονικό επιμερισμό και οργανωτική δυνατότητα.

5.2. Ο Συνεργάτης υπόσχεται και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη ότι είναι απολύτως σε θέση να καλύψει το επιδιωκόμενο από την Επιχείρηση αποτέλεσμα με τις Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στην παρούσα.

5.3. O Συνεργάτης οφείλει να χρησιμοποιήσει την απαιτούμενη επαγγελματική μεθοδολογία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και να εργαστεί με την απαραίτητη επαγγελματική ευσυνειδησία στην παροχή των ανωτέρω εργασιών και Υπηρεσιών που απορρέουν από τη Σύμβαση.

5.4. Ο Συνεργάτης οφείλει να βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία με το εντεταλμένο από την Επιχείρηση προσωπικό και να παρέχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρείται αναγκαίο από την Επιχείρηση, όταν του ζητείται.

5.5. Οποιασδήποτε μορφής πληροφορίες που περιλαμβάνονται, δημοσιεύονται, καταχωρούνται προς δημοσίευση ή τοποθετούνται από το Συνεργάτη στον Ιστότοπο δεν δύναται και ενδέχεται να μην ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα, την βασιμότητα, την νομιμότητα, την ορθότητα και διαθεσιμότητα. Η Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για τον ανωτέρω έλεγχο και συνεπώς δεν ευθύνεται για αναληθείς πληροφορίες, τυχόν παραπλανητικές δηλώσεις, πιθανά λάθη καθώς και οποιαδήποτε μορφής ζημιά προκύψει από τυχόν εμφάνιση των ανωτέρω πληροφοριών. Η ευθύνη για την ακρίβεια, νομιμότητα, πληρότητα και καταλληλότητα αυτών ανήκει αποκλειστικά στο Συνεργάτη. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση λάβει ενημέρωση σχετικά με έγγραφο, πληροφορία ή ενέργεια στον Ιστότοπο που φέρεται να μη συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε η Επιχείρηση δύναται να προβεί σε έρευνα και να αποφασίσει με καλή πίστη στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Συνεργάτη.

5.6. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να παρέχει τις Υπηρεσίες με ιδιαίτερη επιμέλεια, προσοχή και επάρκεια, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στην διεθνή και εγχώρια αγορά αναφορικά με την παροχή ανάλογων Υπηρεσιών.

5.7. Ο Συνεργάτης εκχωρεί στην Επιχείρηση το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και τυχόν λογοτύπου του για την προώθηση των παρεχόμενων Υπηρεσιών.

5.8. Ο Συνεργάτης θα φέρει την αποκλειστική και συνολική ευθύνη των εδώ συμφωνούμενων Υπηρεσιών, ιδίως (χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό) ως προς την ύπαρξη όλων των συμφωνημένων ιδιοτήτων, λειτουργικών χαρακτηριστικών, επάρκειας και καταλληλότητας για προσήκουσα και ακριβόχρονη επίτευξη όλων των συμφωνημένων αποτελεσμάτων και αναγκών της Επιχείρησης και των Χρηστών.

5.9. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να ενημερώνει, εγγράφως και άνευ καθυστέρησης, την Επιχείρηση για κάθε γεγονός, που συνέβη μετά τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή προσήκουσα και εμπρόθεσμη  εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, χωρίς αυτό να αίρει τυχόν δυνατότητα της Επιχείρησης να διεκδικήσει τα συμφωνηθέντα με κάθε νόμιμο τρόπο ή ένδικο βοήθημα/μέσο.

5.10. Ο Συνεργάτης θα φέρει ευθύνη απέναντι στην Επιχείρηση σε περίπτωση που θα αποδειχτούν απώλειες, καταστροφές και έξοδα λόγω πταίσματος του προσωπικού του κατά την παροχή των Υπηρεσιών προς αποκατάσταση των ζημιών.

5.11. Η ευθύνη του Συνεργάτη για τυχόν εσφαλμένη ή πλημμελή παροχή των Υπηρεσιών που αναλαμβάνει με τη παρούσα Σύμβαση, υπέρβαση των καθηκόντων που αποκλειστικά περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση, όπως ακόμη και για βλάβες ή φθορές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεσή τους, εκτείνεται στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η Επιχείρηση (θετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, προσβολή προσωπικότητας, ηθική βλάβη κοκ).

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

6.1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Συνεργάτης ενδέχεται να αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, που τυχόν τηρεί η Επιχείρηση ή σε τύπους  πληροφοριών με αξία, οικονομική ή άλλη, για την Επιχείρηση. Στα πλαίσια αυτά ρητά συμφωνείται από τον Συνεργάτη, ότι όλες οι πληροφορίες που του αποκαλύπτονται ή θα του αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής αυτής είναι εμπιστευτικές και απόρρητες («Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες νοούνται όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον Συνεργάτη είτε σε έγγραφη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή είτε προφορικά.

6.2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητώς αναγνωρίζουν ότι η Επιχείρηση έχει και διατηρεί την κυριότητα καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα αποκλειστικού χαρακτήρα δικαιώματα επί των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Ο Συνεργάτης δεν αποκτά ούτε διατηρεί κανένα δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

6.3. Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να ανακοινώνει, αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη και ρητή συγκατάθεση της Επιχείρησης, εκτός εάν οι εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί χωρίς παραβίαση των όρων του παρόντος άρθρου από οποιονδήποτε τρίτο ή η εν λόγω δημοσιοποίηση επιβάλλεται από την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία ή με πράξη αρμόδιας Διοικητικής Αρχής ή με σχετική απόφαση Δικαστικής Αρχής. Επίσης, ο Συνεργάτης οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για σκοπούς άλλους από την εκτέλεση της Σύμβασης ενώ σε κάθε περίπτωση η χρήση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση.

6.4. Με την παρούσα σύμβαση δεν παραχωρείται από την Επιχείρηση κανενός είδους δικαίωμα ή άδεια χρήσης αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες προς τον Συνεργάτη.

6.5. Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να αποκτά πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εφόσον αυτές αφορούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της Σύμβασης. Σε όσες Εμπιστευτικές Πληροφορίες ο Συνεργάτης αποκτά πρόσβαση, επειδή αυτές δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της Σύμβασης ή έχει ρητώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, η σχετική πρόσβαση θα πρέπει να είναι ως προς το είδος και το εύρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ανάλογη με – και πάντως όχι μεγαλύτερη από – αυτή που δικαιολογείται από τον σκοπό που κάθε φορά εξυπηρετεί.

6.6. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε χρήση Εμπιστευτικών Πληροφοριών, η οποία δε συνάδει με τους σκοπούς και όρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

6.7. Απαγορεύεται ρητά στον Συνεργάτη να αντιγράφει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αναπαράγει τις Εμπιστευτικές πληροφορίες ή να διατηρεί προσωπικό αρχείο με Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή να μεταφέρει / μεταδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός των εγκαταστάσεων και του ηλεκτρονικού πεδίου ελέγχου της Επιχείρησης, εκτός αν υπάρχει σχετική έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.

6.8. Η Επιχείρηση διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα με έγγραφη αίτησή της να δώσει εντολή στον Συνεργάτη α) να παύσει μερικώς ή ολικώς τη χρήση Εμπιστευτικών Πληροφοριών, β) να επιστρέφει Εμπιστευτικές Πληροφορίες που κατά παράβαση της παρούσας σύμβασης έχει οικειοποιηθεί και γ) να παράσχει υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώθηκε προς τους όρους εμπιστευτικότητας της σχέσης εργασίας του, όπως αυτοί προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.

6.9. Ο Συνεργάτης υπέχει υποχρέωση άκρας εχεμύθειας απέναντι στην Επιχείρηση ως προς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση του, και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Εργασίας και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται να κάνει χρήση για ανταγωνιστικούς σκοπούς των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή των Επιχειρηματικών Απορρήτων της Επιχείρησης είτε δι’ εαυτού είτε στα πλαίσια συνεργασίας ή συμβατικής σχέσης με ανταγωνιστική επιχείρηση. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι γνώσεις και οι εμπειρίες, που αποκόμισε ο Συνεργάτης κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης με την Επιχείρηση και οι οποίες δεν συνιστούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή, ειδικότερα, Επιχειρηματικά Απόρρητα της Επιχείρησης αλλά εκδηλώσεις των προσωπικών ή επαγγελματικών του ικανοτήτων.

6.10. Ρητά συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ότι το παρόν άρθρο θα διατηρείται σε ισχύ και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση, λήξη ή καταγγελία της παρούσης Συμβάσεως, από την έλευση της οποίας ο Συνεργάτης υποχρεούται να παραδίδει στην Επιχείρηση κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία που έχει υπό την κατοχή του ή υπό την κατοχή τρίτων κατ’ εντολή του καθώς και να καταστρέφει/διαγράφει κάθε ψηφιακή της ή άλλη απεικόνιση, έστω και φευγαλέα.

7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Απαγορεύεται η εκχώρηση από οποιοδήποτε Μέρος των δικαιωμάτων του καθώς και οποιαδήποτε υποκατάσταση τρίτου στις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλόμενων Μερών.

8. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

8.1. Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται από το Ελληνικό δίκαιο, δίχως να εφαρμόζονται οι εγχώριοι κανόνες του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου για τις συγκρούσεις των νόμων.

8.2. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση, ιδίως την εγκυρότητα, εκτέλεση, ερμηνεία, καταγγελία ή λύση αυτής, αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθούν να έρθουν σε φιλικό διακανονισμό. Εάν τα μέρη δεν βρίσκουν συμβιβαστική λύση, αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1. Το προοίμιο και τυχόν Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης. Σε περίπτωση που υπάρχει αντίθεση όρου/ων του προοιμίου ή του παραρτήματος σε σχέση με όρο/όρους της Σύμβασης, υπερισχύουν οι όροι της τελευταίας.

9.2. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει πλήρως όλα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και αντικαθιστά και καταργεί όλες τις τυχόν προηγούμενες, γραπτές ή προφορικές, συμφωνίες μεταξύ τους.

9.3. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης μπορεί να γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών, απαγορευόμενης ρητά κάθε ρητής ή σιωπηρής τροποποίησης ή κατάργησης οποιουδήποτε όρου. Επίσης, κάθε συμφωνία που αίρει την υποχρέωση γραπτής διατύπωσης δηλώσεων θα πρέπει να γίνεται γραπτώς. Οι όροι της παρούσας συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις. Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας ή για την ύπαρξη πρόσθετου συμφώνου, επιτρέπεται μόνο εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο και αυτός ακόμα ο όρκος.

 • Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς πρότερη ενημέρωση του Συνεργάτη ο οποίος αποδέχεται ότι δεν διατηρεί προς την Επιχείρηση οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

9.5. Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από τη Σύμβαση, ισχύει μόνον όταν γίνεται εγγράφως, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δεν δημιουργεί προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από αυτή.

9.6. Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους Συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στη θέση των διατάξεων που τυχόν ακυρωθούν, θα προβλεφθούν και εισαχθούν νέες διατάξεις, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τον οικονομικό σκοπό του παρόντος.